باز کردن منو اصلی

ویکی β

Biochemist

biochemist(شیمی)

واژه بیگانه:

biochemist

واژه مصوب:

زیست‏شیمیدان

تعریف:

کسی که در حیطۀ زیست‏شیمی تخصص داشته باشد