باز کردن منو اصلی

ویکی β

birth(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

birth

واژه مصوب:

تولد

تعریف:

خروج کامل جنین از رحم مادر بعد از هفتۀ بیستم حاملگی