باز کردن منو اصلی

ویکی β

Block copolymer


block copolymer(شیمی)

واژه بیگانه:

block copolymer, block polymer

واژه مصوب:

هم‏بَسپار دسته‌ای

تعریف:

هم‌بسپاری که در آن واحدهای تکرارشوندۀ متفاوت A و B و غیره در توالی‌ها یا دسته‌های بلند قرار دارند و به‌طور خطی به‌ هم متصل‌اند


block copolymer(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

block copolymer, block polymer

واژه مصوب:

هم‏بَسپار دسته‌ای

تعریف:

هم‌بسپاری که در آن واحدهای تکرارشوندۀ متفاوت A و B و غیره در توالی‌ها یا دسته‌های بلند قرار دارند و به‌طور خطی به‌ هم متصل‌اند