باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bookmarking

bookmarking(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

bookmarking

واژه مصوب:

نشانک‏گذاری

تعریف:

عمل گذاشتن نشانک در جاهایی از متن