باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bradypnea

bradypnea(پزشکی)

واژه بیگانه:

bradypnea

واژه مصوب:

کُنددَمی

تعریف:

کندی نابهنجار تنفس