باز کردن منو اصلی

ویکی β

Brochure

brochure(عمومی)

واژه بیگانه:

brochure

واژه مصوب:

دفترک

تعریف:

متن چاپی با تعداد صفحات معمولاً کم که اطلاعاتی دربارۀ ویژگی‌های کالا یا نمایش یا نمایشگاه و نظایر آن به دست دهد