باز کردن منو اصلی

ویکی β

Brush plating


brush plating(خوردگی)

واژه بیگانه:

brush plating

واژه مصوب:

آب‌کاری قلمی

تعریف:

نوعی آب‌کاری که در آن کار آند و محلول را قلم‌مو یا تیغه انجام می‌دهد


brush plating(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

brush plating

واژه مصوب:

آب‌کاری قلمی

تعریف:

نوعی آب‌کاری که در آن کار آند و محلول را قلم‌مو یا تیغه انجام می‌دهد