باز کردن منو اصلی

ویکی β

Buffer under-run

buffer under-run(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

buffer under-run

واژه مصوب:

کم‏آوردن میان‌گیر

تعریف:

وضعیتی که در آن سرعت برداشت داده‏ها از میان‌گیر، بیشتر از قرار دادن داده‏ها در آن است