باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bureaucrat


bureaucrat(باستان‏شناسی)

واژه بیگانه:

bureaucrat

واژه مصوب:

دیوانی

تعریف:

کارمند دفتری دولت که به‌شدت پای‏بند قواعد اداری باشد


bureaucrat(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

bureaucrat

واژه مصوب:

دیوانی

تعریف:

کارمند دفتری دولت که به‌شدت پای‏بند قواعد اداری باشد