باز کردن منو اصلی

ویکی β

buzz(هوافضا)

واژه بیگانه:

buzz

واژه مصوب:

ریزلرزه 1

تعریف:

نوسان‌های پوسته یا سایر سازه‌های هواگرد در بسامدهایی که برای انسان قابل شنیدن است