باز کردن منو اصلی

ویکی β


cable(عمومی)

واژه بیگانه:

cable 1

واژه مصوب:

بافه 1

تعریف:

چند رشته سیم به‌هم‌تافتۀ روکش‏دار یا بدون روکش برای انتقال جریان برق یا بلندکردن قطعات سنگین|||متـ . کابل


cable(مهندسی بسپار- الیاف)

واژه بیگانه:

cable 2

واژه مصوب:

تابینه

تعریف:

ساختاری متشکل از دو یا چند رشتۀ به‌هم‌تابیدهcable(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

cable 2

واژه مصوب:

تابینه

تعریف:

ساختاری متشکل از دو یا چند رشتۀ به‌هم‌تابیده