باز کردن منو اصلی

ویکی β

Calendar-based methods

calendar-based methods(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

calendar-based methods

واژه مصوب:

روش‌های تقویمی

تعریف:

روش‌های تنظیم خانواده مبتنی بر پرهیز از نزدیکی محافظت‌نشده از شروع روزهای باروری در چرخۀ قاعدگی تا پایان آن|||متـ . فنون تقویمی calendar techniques