باز کردن منو اصلی

ویکی β

Call forwarding


call forwarding(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

call forwarding

واژه مصوب:

خدمات هدایت تماس

تعریف:

نوعی پردازش تماس که به کاربر امکان می‌دهد تماس‌های تلفنی را به‌طور خودکار به تلفن یا افزارۀ دیگری، مانند سامانۀ پست صوتی، هدایت ‌کند|||متـ . خدمات هدایت برخوانی


call forwarding(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

call forwarding

واژه مصوب:

خدمات هدایت تماس

تعریف:

نوعی پردازش تماس که به کاربر امکان می‌دهد تماس‌های تلفنی را به‌طور خودکار به تلفن یا افزارۀ دیگری، مانند سامانۀ پست صوتی، هدایت ‌کند|||متـ . خدمات هدایت برخوانی