باز کردن منو اصلی

ویکی β

Camber thrust

camber thrust(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

camber thrust

واژه مصوب:

رانش کجی

تعریف:

نیروی جانبی ناشی از غلتش تایر در حالت کجی، که به نیروی کناری تولید‌شده از تایر افزوده یا از آن کاسته می‌شود|||متـ . نیروی رانش ‌کجی