باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Carbon arc cutting

carbon arc cutting(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

carbon arc cutting, CAC

واژه مصوب:

برشکاری قوسی کربنی

تعریف:

نوعی برشکاری قوسی که در آن از الکترود کربنی استفاده می‌شود