باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Cascade sequence

cascade sequence(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

cascade sequence

واژه مصوب:

توالی آبشاری

تعریف:

توالی جوشکاری‌های طولی و عرضی که در آن مهره‌های جوش با همپوشانی لایه‌ها به ‌وجود می‌آیند