باز کردن منو اصلی

ویکی βمحتویات

case(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

case 1

واژه مصوب:

حالت 2

تعریف:

نقش دستوری گروه‌های اسمی در ارتباط با دیگر عناصر جمله|||متـ . حالت دستوری


case(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

case 2

واژه مصوب:

حالت 3

تعریف:

نقش معنایی گروه‌های اسمی در ارتباط با دیگر عناصر جمله|||متـ . حالت معناییcase(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

case 3

واژه مصوب:

محفظه 1

تعریف:

جعبه‏ای که اجزای اصلی سخت‏افزاری رایانه براساس طرحی خاص در آن جای داده شود|||متـ . کازهcase(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

case 4

واژه مصوب:

مورد 1

تعریف:

1. فردی که بیماری یا اختلال یا وضعیتی خاص دارد|||2. بیماری یا شرایط خاص مورد مطالعه‌ای که در یک فرد یا جمعیت یا گروه خاص مشاهده میشود