باز کردن منو اصلی

ویکی β

Case control study


case control study(آمار)

واژه بیگانه:

case control study

واژه مصوب:

مطالعۀ موردشاهدی

تعریف:

نوعی مطالعه‌ که در آن سابقۀ متغیرهای مستقل در دو گروه دارای متغیر وابسته و فاقد آن مقایسه میشود


case control study(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

case control study

واژه مصوب:

مطالعۀ موردشاهدی

تعریف:

نوعی مطالعه‌ که در آن سابقۀ متغیرهای مستقل در دو گروه دارای متغیر وابسته و فاقد آن مقایسه میشود