باز کردن منو اصلی

ویکی β

Casual courier

casual courier(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

casual courier

واژه مصوب:

پیک ویژه

تعریف:

مأمور سیاسی وزارت خارجۀ یک دولت که دارای گذرنامۀ سیاسی و حامل مراسلات طبقه‌بندی‌شدۀ آن دولت است