باز کردن منو اصلی

ویکی β

Cavity impedance

cavity impedance(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

cavity impedance

واژه مصوب:

رهبندی کاواک

تعریف:

رهبندی در فاصلۀ میان کاتد و آند در یک لامپ ریزموج