باز کردن منو اصلی

ویکی β

Cephalic presentation

cephalic presentation(پزشکی)

واژه بیگانه:

cephalic presentation, head presentation

واژه مصوب:

نمای سر

تعریف:

نمایی از جنین در هنگام زایمان که در آن بخشی از سر در گلوی زهدان پدیدار می‌شود