باز کردن منو اصلی

ویکی β

Cephalic version

cephalic version(پزشکی)

واژه بیگانه:

cephalic version

واژه مصوب:

پیچاندن سر

تعریف:

پیچاندن جنینی که در نمای ته یا نمای عرضی قرار دارد، تا نخست سر وارد مجرای زایمان شود