باز کردن منو اصلی

ویکی β

Cephalogram

cephalogram(پزشکی)

واژه بیگانه:

cephalogram

واژه مصوب:

جمجمه‏نگاره

تعریف:

تصویر پرتونگاشتی از جمجمه