باز کردن منو اصلی

ویکی β

Chromatic stimulus

chromatic stimulus(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chromatic stimulus

واژه مصوب:

محرک فام‌دار

تعریف:

محرکی که در شرایط حاکم بر تطابق چشم سبب درک یک رنگ فام‌دار می‌شود