باز کردن منو اصلی

ویکی β

Circumcision

circumcision(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

circumcision

واژه مصوب:

ختنه

تعریف:

برداشتن پیش‌پوست آلت ازطریق جراحی