باز کردن منو اصلی

ویکی β

Clitoral hood

clitoral hood(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

clitoral hood

واژه مصوب:

فنج‌پوش

تعریف:

حاشیه‌ای از پوست که فنج را در حالت شلی و نرمی می‌پوشاند