باز کردن منو اصلی

ویکی β

Clitoridectomy

clitoridectomy(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

clitoridectomy, clitorectomy

واژه مصوب:

فنج‌برداری

تعریف:

برداشتن همه یا بخشی از فنج