باز کردن منو اصلی

ویکی β


cohort(آمار)

واژه بیگانه:

cohort

واژه مصوب:

هم‌گروه

تعریف:

گروهی از افراد منتخب از میان یک جمعیت مشخص که دارای خصوصیت یا تجربۀ مشترک هستند


cohort(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

cohort

واژه مصوب:

هم‌گروه

تعریف:

گروهی از افراد منتخب از میان یک جمعیت مشخص که دارای خصوصیت یا تجربۀ مشترک هستند