باز کردن منو اصلی

ویکی β

Collusion


collusion(اقتصاد)

واژه بیگانه:

collusion

واژه مصوب:

تبانی 1

تعریف:

هماهنگی و همکاری پنهان و غیرقانونی دو یا چند فرد برای فریب دیگری یا دیگران یا تضییع حقوق آنها


collusion(حقوق)

واژه بیگانه:

collusion

واژه مصوب:

تبانی 1

تعریف:

هماهنگی و همکاری پنهان و غیرقانونی دو یا چند فرد برای فریب دیگری یا دیگران یا تضییع حقوق آنها