باز کردن منو اصلی

ویکی β

Colonisation/ colonization

colonisation/ colonization(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

colonisation/ colonization

واژه مصوب:

استقرار 1

تعریف:

مستقر شدن ریزاندامگان‌ها بر روی پوست یا غشاهای مخاطی