باز کردن منو اصلی

ویکی β

Common cold

common cold(پزشکی)

واژه بیگانه:

common cold

واژه مصوب:

سرماخوردگی

تعریف:

التهاب و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ناشی از ویروس یا باکتری