باز کردن منو اصلی

ویکی β

Computational fluid dynamics

computational fluid dynamics(هوافضا)

واژه بیگانه:

computational fluid dynamics, CFD

واژه مصوب:

دینامیک سیالات محاسباتی

تعریف:

فن عددگذاری در معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر شارش شاره و بسط دادن اعداد با متغیرهای زمان و مکان برای به دست آوردن توصیف عددی نهایی کل جریان شارش