باز کردن منو اصلی

ویکی β

Contact plating

contact plating(خوردگی)

واژه بیگانه:

contact plating

واژه مصوب:

آب‌کاری تماسی

تعریف:

فرایند پوشش دادن فلز که در آن جریان موردنیاز، از عمل گالوانی بین فلز کار (work metal) و فلز ثانویه تأمین می‌شود