باز کردن منو اصلی

ویکی β

Contagious

contagious(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

contagious

واژه مصوب:

مسری

تعریف:

ویژگی بیماری واگیرداری که مستقیماً از یک میزبان به میزبان دیگر منتقل میشود