باز کردن منو اصلی

ویکی β

Controls


controls(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

controls

واژه مصوب:

شاهدها 

تعریف:

← گروه شاهد


controls(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

controls

واژه مصوب:

شاهدها 

تعریف:

← گروه شاهد