باز کردن منو اصلی

ویکی β

Cornering stiffness

cornering stiffness(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

cornering stiffness

واژه مصوب:

سفتی گردشی

تعریف:

میزان مطلق شیب نمودار نیروی جانبی در زاویه‌انحراف (slip angle) صفر