باز کردن منو اصلی

ویکی β

Crowding-out

crowding-out(اقتصاد)

واژه بیگانه:

crowding-out

واژه مصوب:

برون‌رانی

تعریف:

وضعیتی که در آن افزایش یک نوع از مخارج ممکن است باعث کاهش نوع دیگری از مخارج شود