باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Cup warmer

cup warmer(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

cup warmer

واژه مصوب:

گرمکن فنجان

تعریف:

بخشی از اسپرسوساز که فنجان‌ها را گرم می‌کند