باز کردن منو اصلی

ویکی β

Cupping wear

cupping wear(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

cupping wear, scallop wear

واژه مصوب:

رفتگی کاسه‌ای

تعریف:

گودافتادگی موضعی و سرتاسری ناشی از رفتگی سریع دور تایر