باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Decaffeinated coffee


decaffeinated coffee(علوم فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

decaffeinated coffee

واژه مصوب:

قهوة بدون کافئین

تعریف:

قهوه‌ای که کافئین آن را با حلّال گرفته باشند


decaffeinated coffee(قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

decaffeinated coffee

واژه مصوب:

قهوة بدون کافئین

تعریف:

قهوه‌ای که کافئین آن را با حلّال گرفته باشند