باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Decaffeination


decaffeination(علوم فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

decaffeination

واژه مصوب:

کافئین‌زدایی

تعریف:

زدودن کافئین از موادی مانند قهوه یا چای


decaffeination(قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

decaffeination

واژه مصوب:

کافئین‌زدایی

تعریف:

زدودن کافئین از موادی مانند قهوه یا چای