باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Decisional balance

decisional balance(اعتیاد)

واژه بیگانه:

decisional balance

واژه مصوب:

ترازش تصمیم‌گیری

تعریف:

روشی برای ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی رفتار جدید فرد برای خود او و دیگران