باز کردن منو اصلی

ویکی β

Delayed crack


delayed crack(جوشکاری)

واژه بیگانه:

delayed crack

واژه مصوب:

تَرَک تأخیری 

تعریف:

← تَرَک زیرمهره‌ای


delayed crack(جوشکاری)

واژه بیگانه:

delayed crack

واژه مصوب:

تَرَک تأخیری 

تعریف:

← تَرَک زیرمهره‌ای