باز کردن منو اصلی

ویکی β

Desorption


desorption(خوردگی)

واژه بیگانه:

desorption

واژه مصوب:

واجذبش

تعریف:

زدودن اتم‌ها یا مولکول‌ها یا یون‌های برجذبیده از یک سطح


desorption(شیمی)

واژه بیگانه:

desorption

واژه مصوب:

واجذبش

تعریف:

زدودن اتم‌ها یا مولکول‌ها یا یون‌های برجذبیده از یک سطحdesorption(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

desorption

واژه مصوب:

واجذبش

تعریف:

زدودن اتم‌ها یا مولکول‌ها یا یون‌های برجذبیده از یک سطح