باز کردن منو اصلی

ویکی β

Determinants of health

determinants of health(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

determinants of health

واژه مصوب:

تعیین‌کننده‌های سلامت

تعریف:

عواملی که مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت سلامت فرد یا جمعیت تأثیر می‌گذارند و شامل محیط اجتماعی و محیط مادی و عوامل مرتبط با فرد یا جمعیت و نیز دسترسی به خدمات سلامت هستند