باز کردن منو اصلی

ویکی β

Differential medium

differential medium(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

differential medium

واژه مصوب:

محیط افتراقی

تعریف:

محیط جامدی که در آن انواع اندامگان‌ها با توجه به اشکال مختلف رشد خود از هم متمایز می‌شوند