باز کردن منو اصلی

ویکی β

Disposable income

disposable income(اقتصاد)

واژه بیگانه:

disposable income, spendable income

واژه مصوب:

درآمد تصرف‌پذیر

تعریف:

درآمدی که پس از کسر کسورات قانونی، فرد می‌تواند آن را خرج کند