باز کردن منو اصلی

ویکی β

Distance elasticity of demand

distance elasticity of demand(اقتصاد)

واژه بیگانه:

distance elasticity of demand

واژه مصوب:

کشش مسافتی تقاضا

تعریف:

تغییرات مقادیر تقاضاشده به تغییرات فاصلۀ مکان تقاضا از مکان تولید یا مبادلۀ کالا