Distribution

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوdistribution(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

distribution 1

واژه مصوب:

پخش 3

تعریف:

فرایند ارسال اطلاعات صوتی یا تصویری|||متـ . توزیع 1|||* مصوب فرهنگستان اول


distribution(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

distribution 2

واژه مصوب:

توزیع 2 

تعریف:

ظاهر شدن یک واحد یا طبقه از واحدهای زبانی در مجموعه‌ای از بافت‌های زبانdistribution(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

distribution 3

واژه مصوب:

توزیع 3

تعریف:

← توزیع برقdistribution(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

distribution 3

واژه مصوب:

توزیع 3

تعریف:

← توزیع برق