باز کردن منو اصلی

ویکی β

Distribution of electricity

distribution of electricity(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

distribution of electricity

واژه مصوب:

توزیع برق

تعریف:

توزیع انرژی الکتریکی میان مصرف‌کنندگان در یک محدودۀ مشخص  |||متـ . توزیع 3 distribution 3